Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą medycynadlasportu.pl

1) Podmiot prowadzący działalność leczniczą jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646):


Usługi Fizjoterapii, Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Adam Piesik
Numer księgi rejestrowej Podmiotów leczniczych prowadzonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 

000000198809

2) Naszym zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmujemy się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinni być aktywni fizycznie. Realizujemy zadania poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz działania profilaktyczne i promocję zdrowia.


3) Podmiot medyczny w swojej strukturze został podzielony na:
Zakład leczniczy medycynadlasportu.pl mający w swojej strukturze komórki organizacyjne:
– Poradnia Medycyny Sportowej. Kod resortowy część VI 001; VIII 1370
– Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne. Kod resortowy część IX HC.1.3.3; X 56
– Pracownia Fizjoterapii. Kod resortowy część VI 002; VIII 1310
– Rehabilitacja ambulatoryjna. Kod resortowy część IX HC.2.3; X 105
– Rehabilitacja w domu pacjenta. Kod resortowy część IX HC.2.4; X 105
– Pracownia hydroterapii, Kod resortowy część VI 003; VIII 1316
– Rehabilitacja ambulatoryjna. Kod resortowy część IX HC.2.3; X 105
– Pracownia Kinezyterapii. Kod resortowy część VI 004; VIII 1314
– Rehabilitacja ambulatoryjna. Kod resortowy część IX HC.2.3; X 105
– Rehabilitacja w domu pacjenta. Kod resortowy część IX HC.2.4; X 105
– Pracownia Masażu Leczniczego. Kod resortowy część VI 005; VIII 1320
– Rehabilitacja ambulatoryjna. Kod resortowy część IX HC.2.3; X 105
– Leczenie w domu pacjenta. Kod resortowy część IX HC.1.3.5; X 105
– Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Kod resortowy część VI 006; VIII 1580
– Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne. Kod resortowy część IX HC.1.3.3; X 25

Nadzór komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego sprawowany jest przez kierownika placówki
mgr Oktawię Skazę
Nadzór kierownictwa sprawuje właściciel Adam Piesik.

4) Podmiot leczniczy prowadzi działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w skład których wchodzą:
– Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
– Rehabilitacja ambulatoryjna
– Leczenie w domu pacjenta
– Rehabilitacja w domu pacjenta


5) Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia o numerze zbiorczym 0.48 zlokalizowane w hali artego arena zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 59 w Bydgoszczy


6) Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych.
A. Każdy pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem najskuteczniejszych w danej sytuacji czynności, diagnostycznych i leczniczych czy zapobiegawczych.
B. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
C. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem praw pacjenta określonych w odrębnych przepisach.
D. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach lub urządzeniach odpowiadających wymaganiom odpowiednim do jego określonego rodzaju czy zakresu.
E. Świadczenia zdrowotne wykonywane są z użyciem i utrzymaniem wyrobów medycznych spełniających wymagania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.
F. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

7) Świadczenia zdrowotne wykonywane są odpłatnie według cennika znajdującego się na stronie medycynadlasportu.pl. Według schematu:
A. Rejestracja Pacjenta na określone świadczenia opieki zdrowotnej odbywa się: osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie, e-mail bądź z pomocą portalu komunikacyjnego.
B. W sytuacji ograniczonej możliwości udzielania wszystkim potrzebującym odpowiednich świadczeń tworzy się listy oczekujących.
C. Prawidłowość prowadzenia list pacjentów oczekujących, podlega nadzorowi kierownika podmiotu leczniczego.

8) Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Odbywa się to na zasadzie respektowania okazanej dokumentacji medycznej i skierowań na zabiegi lub do lekarza specjalisty. Lekarze przyjmujący w poradniach wchodzących w skład zakładu leczniczego kierują na badania wystawiając odpowiednie skierowania. Każdorazowo wszelkie świadczenia zdrowotne są odpłatne, a wystawione skierowania nie mogą być finansowane ze środków budżetu państwa.
Dodatkowo Podmiot leczniczy współpracuje z:
A. ze służbą sanitarno-epidemiologiczną,
B. organami administracji państwowej i samorządowej,
C. organizacjami społecznymi.

9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Dokumentacja medyczna – 1 strona kopii 0,30 zł
Zaświadczenie o zabiegach 1,50 zł
Sporządzenie pisemnej opinii fizjoterapeutycznej 15,00 zł


10) Opłatę pobiera osoba wykonująca zawód medyczny, za świadczone usługi zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej medycynadlasportu.pl


13) Za kierowanie jednostkami i komórkami organizacyjnymi podmiotu odpowiedzialny jest kierownik we współpracy z osobami wykonującymi samodzielny zawód medyczny.