Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą medycynadlasportu.pl

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ MEDYCYNADLASPORTU.PL

1) Podmiot prowadzący działalność leczniczą jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646):


Usługi Fizjoterapii, Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Adam Piesik
Numer księgi rejestrowej Podmiotów leczniczych prowadzonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 

000000198809

2) Naszym zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmujemy się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinni być aktywni fizycznie. Realizujemy zadania poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz działania profilaktyczne i promocję zdrowia.


3) Podmiot medyczny w swojej strukturze został podzielony na:
Zakład leczniczy medycynadlasportu.pl mający w swojej strukturze komórki organizacyjne:


– Poradnia Medycyny Sportowej

– Pracownia Fizjoterapii

– Pracownia Hydroterapii

– Pracownia Kinezyterapii.

– Pracownia Masażu Leczniczego.

– Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Nadzór komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego sprawowany jest przez Kierownika placówki

Nadzór kierownictwa sprawuje właściciel Adam Piesik.

4) Podmiot leczniczy prowadzi działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w skład których wchodzą:
– Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
– Rehabilitacja ambulatoryjna
– Leczenie w domu pacjenta
– Rehabilitacja w domu pacjenta


5) Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia o numerze zbiorczym 0.48 zlokalizowane w hali Artego Arena zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 59 w Bydgoszczy


6) Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych.
A. Każdy pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem najskuteczniejszych w danej sytuacji czynności, diagnostycznych i leczniczych czy zapobiegawczych.
B. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
C. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem praw pacjenta określonych w odrębnych przepisach.
D. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach lub urządzeniach odpowiadających wymaganiom odpowiednim do jego określonego rodzaju czy zakresu.
E. Świadczenia zdrowotne wykonywane są z użyciem i utrzymaniem wyrobów medycznych spełniających wymagania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.
F. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

7) Świadczenia zdrowotne wykonywane są odpłatnie według cennika znajdującego się na stronie medycynadlasportu.pl. (załącznik nr. 1) Według schematu:
A. Rejestracja Pacjenta na określone świadczenia opieki zdrowotnej odbywa się: osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie, e-mail bądź z pomocą portalu komunikacyjnego.
B. W sytuacji ograniczonej możliwości udzielania wszystkim potrzebującym odpowiednich świadczeń tworzy się listy oczekujących.
C. Prawidłowość prowadzenia list pacjentów oczekujących, podlega nadzorowi kierownika podmiotu leczniczego.

8) Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Odbywa się to na zasadzie respektowania okazanej dokumentacji medycznej i skierowań na zabiegi lub do lekarza specjalisty. Lekarze przyjmujący w poradniach wchodzących w skład zakładu leczniczego kierują na badania wystawiając odpowiednie skierowania. Każdorazowo wszelkie świadczenia zdrowotne są odpłatne, a wystawione skierowania nie mogą być finansowane ze środków budżetu państwa.
Dodatkowo Podmiot leczniczy współpracuje z:
A. ze służbą sanitarno-epidemiologiczną,
B. organami administracji państwowej i samorządowej,
C. organizacjami społecznymi.

9) Organizacja  i  zadania  poszczególnych  komórek organizacyjnych   podmiotu  leczniczego  oraz  warunki   ich   współdziałania.

 1. Poradnia Medycyny sportowej
 2. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych badań lekarskich
 3. Ustalenie diagnozy na podstawie wyników badań oraz niezbędnych testów czynnościowych
 4. Określanie stopnia zdolności pacjenta do podejmowania wysiłku fizycznego na podstawie wyników badań oraz niezbędnych testów czynnościowych
 5. Kierowanie na konsultacje i badania dodatkowe
 6. Prowadzenie dokumentacji medycznej
 7. Pracownia Fizjoterapii
 8. Planowanie postępowania fizjoterapeutycznego,
 9. Prowadzenie badań czynnościowych, niezbędnych do ustalenia planu rehabilitacji,
 10. Prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania i terapii z wykorzystaniem różnych metod i technik fizjoterapeutycznych w zależności od wskazań
 11. Udzielanie instruktażu w sprawie prawidłowej rehabilitacji domowej
 12. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
 13. Pracowania Hydroterapii
 14. Planowanie postępowania fizjoterapeutycznego z użyciem wanien do hydroterapii
 15. Wykonywanie zabiegów z zakresu hydroterapii: kąpiele wirowe, masaże podwodne, kąpiele całościowe, sauna
 16. Kontrola postępów terapeutycznych
 17. Prowadzenie dokumentacji medycznej
 18. Pracownia kinezyterapii
 19. Planowanie postępowania fizjoterapeutycznego w zakresie usprawniania ruchowego
 20. Ocena aktywności ruchowej pacjenta
 21. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć ruchowych uwzględniających istniejące schorzenia pacjenta
 22. Prowadzenie dokumentacji medycznej
 23. Pracownia masażu leczniczego
 24. Planowanie postępowania fizjoterapeutycznego w zakresie masażu leczniczego i terapii manualnej
 25. Odpowiedni dobór technik i metod pracy terapeutycznej
 26. Udzielanie informacji dotyczących możliwych odczuć i następstw terapii
 27. Prowadzenie dokumentacji medycznej
 28. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 29. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych badań lekarskich
 30. Ustalenie diagnozy na podstawie wyników badań oraz niezbędnych testów czynnościowych
 31. Wypisywanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 32. Kierowanie na konsultacje i badania dodatkowe
 33. Prowadzenie dokumentacji medycznej

10) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Dokumentacja medyczna – 1 strona kopii 0,30 zł
Zaświadczenie o zabiegach 1,50 zł
Sporządzenie pisemnej opinii fizjoterapeutycznej 15,00 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 10,00zł


11) Opłatę pobiera osoba wykonująca zawód medyczny, za świadczone usługi zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej medycynadlasportu.pl


12) Za kierowanie jednostkami i komórkami organizacyjnymi podmiotu odpowiedzialny jest kierownik we współpracy z osobami wykonującymi samodzielny zawód medyczny.

 

Bydgoszcz, 21.02.2018 r.     

Adam Piesik