Przepisy RODO medycynadlasportu.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), stosowanego począwszy od dnia 25 maja 2018 r., uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi fizjoterapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej Adam Piesik, zwana dalej Administratorem. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: medycynadlasportu@gmail.com, telefonicznie: 606278067 lub pisemnie.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: medycynadlasportu@outlook.com lub telefonicznie: 606278067. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Komu Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:
• organom Państwowym zwłaszcza tym czuwającym nad jakością procesu udzielania świadczeń (NFZ, Ministerstwo Zdrowia), ale także i organom takim jak Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, UOKiK, Główny Urząd Statystyczny czy Urząd Wojewódzki; część z tych podmiotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w swoich rejestrach i systemach jako oddzielny administrator tych danych i w rezultacie niezależnie,
• naszym podwykonawcom, którzy udzielają nam pomocy w świadczeniu na Pani/Pana rzecz usług czy wykonywania zawartych z Panią/Panem umów,
• podmiotom świadczącym na rzecz administratora różnego rodzaju usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową; w tym zakresie zaznaczamy, iż część z tych podmiotów po przekazaniu im tych danych stanie się odrębnie nowym administratorem (nie każdy z tych podmiotów będzie miał obowiązek poinformowania Pani/Pana o przetwarzaniu tych danych np. z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową); w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do naszego ubezpieczyciela czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego właśnie interesu prawnego i np. w związku z tym dla wypłaty ubezpieczenia.

5. Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane, jak i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub Pani/Pana żądaniem aktualizowane.

6. Zaznaczamy, że obecnie nie zamierzamy przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a więc poza terytorium Unii Europejskiej i pozostałych Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak Liechtenstein, Norwegia, Islandia. O takim fakcie zostanie Pani/Pan odpowiednio poinformowany.

7. Podanie danych niezbędne jest do udzielania świadczeń medycznych, w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie udzielanie świadczeń medycznych w przypadku, gdy brak udzielenia świadczenia nie stworzy dla Pani/Pana zagrożenia utraty życia.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; żądanie to spełnimy, o ile nie będziemy mieć podstaw lub obowiązku ich dalszego przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego; w tym zakresie należy zwrócić uwagę, iż skargę może Pani/Pan wnieść zawsze jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych narusza odpowiednie przepisy prawa; w roli organu nadzorczego w tym zakresie występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego będzie Pani/Pan mógł wnieść skargę,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Z przyznanych Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na jego adres mailowy wskazany w pkt. 2 albo bezpośrednio na nasze dane kontaktowe jako administratora. Sugerujemy jednakże kontakt bezpośrednio z Inspektorem, gdyż zapewni to szybszą reakcję na Pani/Pana zgłoszenie.25